Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

SLD na Kongresie Świeckości

dodano ponad 2 tygodnie temu, 2017-10-23 w kategorii: Ludzie

W trakcie odbywającego się w dniach 21-22 października w Warszawie Kongresu Świeckości czynny udział wzięli przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Prof. Danuta Waniek wygłosiła wykład pt. „Ideologia narodowa, a Kościół Katolicki”, prof. Małgorzata Winiarczyk – Kossakowska wzięła udział w panelu dyskusyjnym o świeckości w polskim prawie i rzeczywistości społeczno-politycznej, natomiast prof. Joanna Senyszyn uczestniczyła w debacie przedstawicieli partii politycznych nt. drogi dojścia do świeckiego państwa. Doktor Marek Balicki wytłumaczył uczestnikom Kongresu dlaczego publiczna służba zdrowia powinna być świecka i co to oznacza.

Na koniec Kongresu prof. Joanna Senyszyn podpisał w imieniu SLD "Manifest Świeckości".

 

Treść manifestu:

 

My, niżej podpisani, w poczuciu odpowiedzialności za Rzeczpospolitą Polską, w trosce o przestrzeganie praw i wolności obywatelskich  oraz ład ustrojowy i wizerunek międzynarodowy naszego Państwa, sprzeciwiamy się klerykalizacji życia publicznego i uprzywilejowaniu jakiegokolwiek wyznania w polskim porządku prawnym.

Oświadczamy, że naszym celem jest budowa demokratycznego, świeckiego państwa prawa.

 

Uznajemy, że dla osiągnięcia tego celu konieczne są następujące działania:

zniesienie art.196 kodeksu karnego o obrazie tzw. uczuć religijnych lub taka zmiana tego przepisu, która uwzględni prawa i wrażliwość osób niewierzących;

ustanowienie prawa obywateli do kontroli i wglądu w treść dotyczącą ich danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych przez kościoły i związki wyznaniowe;

likwidacja ustawowych przywilejów finansowych wszelkich kościołów i związków wyznaniowych;

prawne zrównanie kościołów i związków wyznaniowych ze świeckimi organizacjami światopoglądowymi , w tym w zakresie opodatkowania;

wypowiedzenie Konkordatu jako faworyzującego katolicką grupę wyznaniową lub jego renegocjacja, mająca na celu złagodzenie nadmiernego uprzywilejowania Kościoła rzymskokatolickiego;

zaprzestanie finansowania kościołów, związków wyznaniowych oraz kościelnych instytucji i duchowieństwa z budżetu Państwa i budżetów     samorządowych, a w przypadku utrzymania dofinansowania w jakiejkolwiek formie, przestrzeganie zasady pełnej jego jawności i kontroli;

egzekwowanie świeckiego charakteru szkół publicznych z poszanowaniem zasady neutralności światopoglądowej i wyznaniowej , a także           oświaty opartej na dorobku nauki i uniwersalnym systemie wartości, uznanym przez społeczność międzynarodową w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, prawie Unii Europejskiej oraz przez obywateli Polski w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

wyprowadzenie religii poza plan obowiązkowych zajęć szkolnych i traktowanie jej na równi z innymi przedmiotami nieobowiązkowymi;

wprowadzenie do szkół edukacji antydyskryminacyjnej, uwzględniającej kwestie różnorodności światopoglądowej i kulturowej;

zapewnienie powszechnej, fizycznej i ekonomicznej dostępności środków antykoncepcyjnych;

liberalizacja ustawy antyaborcyjnej i wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół;

finansowanie przez Państwo zapłodnienia in vitro jako metody leczenia niepłodności;

zmiana lub zniesienie tzw. klauzuli sumienia, określonej w artykule art. 39 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, gdyż ogranicza ona prawa pacjenta do korzystania z usług i procedur medycznych;

zapewnienie każdemu prawa do godnej śmierci, niezależnie od wyznania lub przekonań lekarzy i personelu medycznego;

wprowadzenie równości małżeńskiej, a dla osób, które nie odnajdują się w tradycyjnej formule małżeństwa – wprowadzenie instytucji związku partnerskiego, otwartego zarówno dla par przeciwnej, jak i tej samej płci;

zapewnienie bezwzględnego przestrzegania przez Państwo zasady wolności myśli, sumienia i wyznania oraz zapewnienie wszystkim – bez względu na wyznawaną religię lub światopogląd – pełnej równości wobec prawa i równego traktowania przez władze publiczne;

poszanowanie konstytucyjnego prawa do nieujawniania światopoglądu i przekonań religijnych oraz przynależności do kościołów lub związków wyznaniowych;

przywrócenie świeckiego charakteru wszystkim instytucjom publicznym, w tym przedszkolom i szkołom, urzędom państwowym, służbom cywilnym i wojskowym oraz ceremoniałowi i uroczystościom państwowym;

wspieranie przez Państwo organizacji pozarządowych działających na rzecz przestrzegania praw człowieka i obywatela oraz ochrony praw kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych i ofiar przemocy;

surowe karanie łamania praw kobiet, w tym praw seksualnych i reprodukcyjnych;

skuteczne wdrożenie i przestrzeganie Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;

upowszechnianie przepisów dotyczących ochrony przyrody i praw zwierząt oraz skuteczne ich egzekwowanie, zarówno w obszarze hodowli, jak i badań naukowych oraz praktyk religijnych, z uwzględnieniem zasady zapewnienia zwierzętom dobrostanu i minimalizacji ich cierpienia.

Uznając, że kwestia wolności myśli, sumienia i wyznania ma ścisły związek z rozdziałem Kościoła od Państwa i zagadnieniami związanymi z obecnością religii w sferze publicznej, deklarujemy ponadto, że podejmiemy starania na rzecz powołania do życia instytucji badawczo-naukowej, której celem będzie monitorowanie stanu przestrzegania praw gwarantujących świeckość Państwa, prowadzenie badań dotyczących wpływu religii i kościołów na życie społeczne i polityczne w Polsce, oraz inspirowanie zmian politycznych i prawnych zmierzających do skuteczniejszej ochrony praw i wolności wszystkich obywateli, respektowania świeckiego charakteru Państwa i umacniania kultury demokratycznej w Polsce.

 Komentarze

Wydarzenia

 • Liberadzki: Nie należy spodziewać się sankcji

  2 godziny temu

  - Podobna procedura jest uruchomiona w sprawie Węgier, na tej samej sesji plenarnej prowadzono debatę o Malcie – poinformował prof. Bogusław Liberadzki w programie „Minęła Dwudziesta”.czytaj więcej»

 • Wieś od nowa musi się nauczyć ze sobą współpracować

  przedwczoraj o 16:07

  Kilkuset delegatów na Kongres Wsi Polskiej w Unii Europejskiej wyraziło wolę corocznego zwoływania Kongresu, który byłby poprzedzony 16 wojewódzkimi spotkaniami oraz przygotowywaniem „Raportu o stanie wsi polskiej”. Coroczny raport opisywałby sytuację na polskiej wsi w danym roku, a także zawierałbyczytaj więcej»

 • Liberadzki: Sąd nad Polską

  2 dni temu, 2017-11-17

  - Moim zdaniem koledzy z PiS popełnili wielki błąd. Parlament Europejski jest miejscem, gdzie z natury rzeczy się dyskutuje, gdzie decyzje wypracowuje się w dialogu. Rejterada, niepodejmowanie dialogu, musi skończyć się katastrofą - powiedział prof. Bogusław Liberadzki w wywiadzie dla "Trybuny".czytaj więcej»

 • Gawkowski: Idąc logiką PiS, wyburzmy Katowice – dawny Stalinogród

  3 dni temu, 2017-11-17

  - Pałac Kultury i Nauki nie nosi już imienia Stalina, ale przypominam, że mieliśmy takie miasto „Stalinogród”, a obecne Katowice. Idąc logiką PiS, wyburzmy Katowice – ocenił Krzysztof Gawkowski w programie „Tak Jest”.czytaj więcej»

 • Łybacka: Wstrzymałam się od głosu z powodu zapisów o ewentualnych sankcjach

  3 dni temu, 2017-11-16

  - Nie jest to powód do radości, iż po raz piąty w tej kadencji debatowaliśmy na temat stanu praworządności w Polsce. Parlament Europejski przyjął rezolucję w tej kwestii, głosowanie nad nią uzależniałam od losów punktu nr 14, który mówił o możliwości wprowadzenia sankcji – stwierdziła Krystyna Łybacczytaj więcej»

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.