Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

List otwarty do Andrzeja Dudy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

dodano 2016-11-08 09:08 w kategorii: Informacje

Szanowny Panie Prezydencie!

Apelujemy do Pana o to, aby przed podpisaniem ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za Życiem” zbadał Pan jej zgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.  Przyjęta przez Sejm ustawa w dniu 4 listopada 2016 r. może naruszać konstytucyjną zasadę równości wobec prawa – zarówno rodziców,  jak samego dziecka.

Zgodnie z art. 32 Konstytucji RP „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.

Tymczasem wyżej wspomniany akt prawny uzależnia wypłatę świadczenia w wysokości 4000 zł od makabrycznej loterii, czy uszkodzony płód urodzi się żywy (Art. 9 ust. 1).  

Czy dziecko, które urodzi się żywe, ale w wyniku choroby genetycznej za chwilę umrze jest gorsze od dziecka umierającego w wyniku dziecięcej choroby nowotworowej? Czy matka, której dziecko kilka miesięcy po porodzie np. straci wzrok, nie powinna dostać jednorazowej zapomogi? Co z matkami, u których dzieci zostaną wykryte symptomy autyzmu czyli rozwojowego zaburzeniao charakterze neurologicznym? Co się stanie jeśli urodzi się dziecko z poważną wadą serca, niedowidzące, niedosłyszące, z cukrzycą, czy pomoc finansowa  je obejmie czy już nie? Zróżnicowanie świadczeń w zależności od tego kiedy powstała niepełnosprawność jest niegodne, niesprawiedliwe i nieludzkie. Uważamy, że zapisy tej ustawy są nieprecyzyjne.

Wypłacenie świadczenia uzależnione jest również od tego czy kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (Art. 9 ust. 5). Jeżeli przyszła matka zbyt późno zauważy ciążę lub zapisze się na wizytę do ginekologia w 11 tygodniu ciąży 4000 zł przepadnie.  Dostęp do usług medycznych jest bardzo zróżnicowany i wynika z wielu czynników, często materialnych i środowiskowych, czego nie dostrzegają autorzy ustawy.

Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, dlatego niekonstytucyjne akty prawne nie powinny pojawiać się w polskim prawodawstwie.

Czy ten niekonstytucyjny akt prawny wejdzie w życie zależy od Pana,  Panie Prezydencie!

 

                                                            Małgorzata Niewiadomska-Cudak

                                                            Małgorzata Moskwa-Wodnicka

                                                            Radne Rady Miejskiej w Łodzi – członkinie Klubu SLD

 Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.