Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Rezolucja liderów PES ze spotkania w Madrycie w dniu 21.02.2015 r.

dodano 2015-02-26 12:03 w kategorii: Kraj

My, europejscy socjaliści i demokraci kontynuujemy walkę o zmianę Europy ponieważ gorzka codzienność zbyt wielu Europejczyków pozostaje nieakceptowalna. Polityka cięć nie działa - mówią w rezolucji PES liderzy tej europejskiej formacji. Przedstawiamy pełną jej treść:

REZOLUCJA W JĘZYKU POLSKIM DO POBRANIA >>> TUTAJ

REZOLUCJA W JĘZYKU ANGIELSKIM DO POBRANIA >>> TUTAJ

My, europejscy socjaliści i demokraci kontynuujemy walkę o zmianę Europy ponieważ gorzka codzienność zbyt wielu Europejczyków pozostaje nieakceptowalna. Polityka cięć nie działa. Będziemy kontynuować propozycje konkretnych odpowiedzi na wyzwania ekonomiczne, społeczne i budżetowe, które są udziałem krajów europejskich od ponad 6 lat. Mocno wierzymy, ż Europejczycy, kobiety i mężczyźni muszą mieć godną pracę, która pozwala na dobrą jakość życia. To winno być głównym wyznacznikiem polityki europejskiej.

 
Sześć miesięcy po wyborach europejskich, bieg jaki nadaliśmy europejskiej debacie politycznej jest czytelny. Komisja i Rada uznały, że inwestycje są potrzebne by zapewnić wzrost i miejsca pracy. Pojawiły się też nowe elementy. Rozluźnienie polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny jest wkładem w lepszy podział ryzyka i walkę z groźbą deflacji. Ostatnie wybory w Grecji pokazały odrzucenie drastycznej polityki oszczędnościowej i Trojki.
 
Chcemy przyspieszyć zmiany w kierunku większej konwergencji i spójności w Europie. Chcemy silniejszej koordynacji polityk ekonomicznych aby sprzyjać sprawiedliwemu i zrównoważonemu wzrostowi, pracy dobrej jakości i wiarygodnemu wyjściu z kryzysu.
 
1.Torując drogę dla zmian
 
Pozostaniemy niestrudzeni w upewnianiu się, że ta zmiana polityczna przekłada się na codzienną rzeczywistość społeczną i ekonomiczną wszystkich Europejczyków.Ciężko walczyliśmy o ambitny program inwestycyjny by znów pobudzić wzrost a Rada Europejska zrobiła pierwszy krok w kierunku większej ilości inwestycji w grudniu 2014, kiedy zatwierdziła start Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych.
 
Nalegamy aby fundusz ruszył przed połową 2015 i aby inwestycje trafiły natychmiast na mądrą reindustrializację , w kierunku kapitału społecznego,  silnej infrastruktury oraz  zdywersyfikowanych i zielonych źródeł energii. Fundusze winny kreować posady dobrej jakości, europejską wartość dodaną i wspierać państwa członkowskie, które potrzebują tego najbardziej. Aby uzupełnić fundusz inwestycyjny, ważne są  zarówno przyszły wkład UE jak i budżetów narodowych. Równolegle Unia Europejska musi przyspieszyć użycie funduszy strukturalnych  do inwestycji w badania i innowacje, przesył energii a także dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 
W styczniu 2015 Komisja zmieniła nastawienie do wdrożenia Paktu na rzecz Stabilności i Rozwoju i obecnie uznaje potrzebę większego użycia klauzuli elastyczności jako stymulacji dla zrównoważonego wzrostu i inwestycji. Będziemy kontynuować dyskusje ma temat wzajemności odpowiedzialności i praw w ramach Strefy Euro.
 
Spowodujemy pełne użycie nowych możliwości budżetowych w celu inwestycji w prace dobrej jakości i w ten sposób do zmniejszenia deficytów w sposób uczciwy i zrównoważony. Utrzymujemy zaangażowanie w odpowiedzialne zarządzanie naszymi budżetami. Elastyczność winna być korzyścią dla krajów, które najbardziej wymagają wyrównania obecnej asymetrii. UE zgodziła się na naszą propozycje gwarancji dla młodych, która pozwala młodym ludziom z  sukcesem wkroczyć na rynek pracy i sprawiła, że są na to dostępne środki.
 
Państwa członkowskie potrzebują kontynuacji wysiłków w celu ustanowienia schematów operacyjnych dla gwarancji dla młodych. Wzywamy Komisję Europejską aby zapewniła całe niezbędne wsparcie techniczne aby przezwyciężyć trudności w implementacji tej gwarancji. Chcemy zwiększenia dostępnego finansowania i pracy nad wydłużeniem limitu wiekowego do 30 lat Podatek od transakcji finansowych (FTT) wchodzi w kluczową fazę negocjacji pomiędzy 11 państwami członkowskimi UE. Jesteśmy oddani idei szybkiej finalizacji wprowadzenia istoty FTT, zapewniającej że sektor finansowy znacząco włączy się do fiskalnej części kreacji nowych przychodów.
 
2. Przyspieszmy zmianę w Europie!
 
Przygotowaliśmy grunt pod większą ilości inwestycji, tworzenia miejsc pracy, lepszy dostęp do zatrudnienia. Jednakże zmiana w Europie musi pójść dalej w kierunku większej ilości godnych miejsc pracy i bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Cchemy osiągnąć takie rezultaty, na których skorzystają wszyscy Europejczycy.
 
Potrzebny jest skoordynowany i sprawiedliwy system fiskalny, w którym nikt nie unika odpowiedzialności wobec społeczeństwa i każdy włącza się w zakończenie kryzysu. Dla prawdziwie efektywnego pobierania podatków będziemy promować reguły podatkowe przeciwdziałające unikaniu podatków, zapewniające przejrzystość i uczciwe opodatkowanie przedsiębiorstw. Weźmiemy się za unikanie podatków i raje podatkowe. Kraj zarabiania ma być krajem płacenia podatków.
 
Nowo kreowane miejsca pracy winny umożliwić Europejczykom zarobienie na godne życie. Myślenie o niskich płacach w niektórych krajach, będących głównym powodem zredukowanej konsumpcji, utrzymanie bądź wzrost siły nabywczej pracowników etatowych w Europie jest kluczowe. Nie chodzi tylko o sprawiedliwość społeczną ale o efektywność ekonomiczną. Zaproponujemy godne płace minimalne w całej Europie albo poprzez prawo albo poprzez efektywne negocjacje. Będziemy nalegać na jakość tworzonych miejsc pracy aby jeszcze bardziej zwalczać kontrakty prekariackie (umowy śmieciowe) , zwłaszcza wśród kobiet i w tym samym czasie zatrzymamy nieprzyzwoite bonusy bankierów. Jesteśmy zdeterminowani aby wyplenić raz na zawsze różnice w dochodach kobiet i mężczyzn, upewniając się, że kobiety i mężczyźni równo dzielą pracę, władzę, czas i role społeczne.
 
Wiążący cel zmniejszania tych różnic o 2% rocznie w każdym państwie członkowskim byłoby mocnym krokiem naprzód w kierunku równości płci. Będziemy się upewniać, że więcej inwestycji idzie na poprawę opieki nad dziećmi i nad seniorami, aby więcej kobiet i mężczyzn mogło znaleźć wartościowe zatrudnienie. Będziemy walczyć o skorygowanie Dyrektywy nt.Urlopów Macierzyńskich, gwarantując minimalny poziom płatnego urlopu macierzyńskiego i ochrony w UE.
 
Doprowadzenie do zakończenia dumpingu socjalnego , umów śmieciowych, firm krzaków, sztucznego samozatrudnienia i upewnienie w postulacie równej płacy za równą pracę dla pracowników narodowych i przyjezdnych, są naszymi priorytetami. Musimy być pewni, że europejska legislacja nie pozwoli na zniekształcenia rynku na koszt pracowników i lokalnych MiŚP. Będziemy naciskać na zrewidowanie Dyrektywy nt.Pracowników Delegowanych by zapobiec eksploatacji pracowników delegowanych i nieuczciwej konkurencji miedzy firmami. Liczba ludzi zagrożonych ubóstwem wzrosła w Europie o 7 milionów. Pilnie potrzebujemy bardziej zdecydowanych działań i koordynacji polityki by zwalczyć nierówności i biedę, zwłaszcza biedę wśród dzieci.
 
 5 lat po przyjęciu, społeczny wymiar Europy2020 zgubił się po drodze. Wzywamy Komisję zdecydowała się na rewizję Strategii Europa 2020. Będziemy się upewniać, że walka z biedą i wykluczeniem społecznym stoi na równi z celami makroekonomicznymi w Semestrze Europejskim, powiązane z celami dotyczącymi ubóstwa i współpracy społecznej. Na wszystkich poziomach będziemy wciąż naciskać a zwalczanie rosnących nierówności, które zagrażają europejskiemu modelowi społecznemu.
 
Wyposażenie  Europejczyków we właściwy zestaw umiejętności i kompetencji jest tak niezbędne dla ich zatrudnienia jak dla europejskiej konkurencyjności i wydobrzenia. Aby zapewnić każdemu dostęp do ciągle ewoluującego rynku pracy będziemy musieli dalej wspierać wysokiej jakości edukację, szkolenia i naukę przez całe życie. My liderzy partii i organizacji członkowskich PES kontynuujemy wysiłki aby wyjść naprzeciw trudnościom wobec których stają Europejczycy na wszystkich poziomach. Dla nas z reform strukturalnych muszą korzystać wszyscy, zatem proponujemy postępowe reformy dla zielonego wzrostu, wartościowych miejsc pracy i włączenia społecznego. Zapewniamy, że inwestycje z obietnic staną się rzeczywistością, co przyniesie zrównoważony wzrost, godne miejsca pracy i więcej sprawiedliwości społecznej w Europie.
 


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.