Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Marszałek Sejmu na posiedzeniu Klubu SLD o „demokratyzacji Sejmu”

dodano 2014-11-06 14:14 w kategorii: Kraj

Pro­po­zy­cje SLD wprowadzenia tzw.  go­dzi­ny pytań do pre­mie­ra i nowe za­sa­dy ob­sa­dza­nia funk­cji szefa ko­mi­sji ds. spec­służb - to niektóre te­ma­ty spo­tka­nia Klubu Poselskiego SLD z mar­szał­kiem Sejmu Ra­do­sła­wem Si­kor­skim, które w czwartek odbyło się w Sejmie.
 
Spotkanie odbywało się z inicjatywy klubu SLD, który chciał przedyskutować z nowym marszałkiem Sejmu kwestie proponowane przez lewicę w celu usprawnienia funk­cjo­no­wa­nia Sejmu. Podczas spotkania SLD zaproponowali mar­szał­ko­wi roz­wią­za­nia, które – jak podkreślił Leszek Miller – „mo­gły­by uczy­nić Sejm miej­scem de­mo­kra­tycz­nej ry­wa­li­za­cji i współ­pra­cy”. W tym kon­tek­ście Leszek Miller wskazywał m.​in. na po­stu­lat wpro­wa­dze­nia go­dzi­ny pytań do pre­mie­ra. Projekt zmian Regulaminu Sejmu w tej sprawie w środę do laski marszałkowskiej złożyli posłowie SLD.
 
Przewodniczący So­ju­szu po­wie­dział też, że SLD chce po­wro­tu do idei prze­słu­cha­nia w Sej­mie kan­dy­da­tów na mi­ni­strów. Leszek Miller przypominał, że taka zasada funkcjonowała, gdy sam był premierem. - Inne pro­po­zy­cje do­ty­czą pro­ce­du­ry prze­wi­du­ją­cej, że sze­fem ko­mi­sji ds. służb spe­cjal­nych jest za­wsze przed­sta­wi­ciel opo­zy­cji, in­ne­go spo­so­bu gło­so­wa­nia nad od­wo­ła­niem mar­szał­ka Sejmu, żeby tego nie wią­zać z jed­no­cze­snym wnio­skiem o po­wo­ła­nie no­we­go, czy też zmia­na pro­ce­du­ry kon­struk­tyw­ne­go wotum nie­uf­no­ści dla rządu, tak aby kan­dy­dat na pre­mie­ra mógł za­brać głos w trak­cie de­ba­ty sej­mo­wej - wy­li­czał Mil­ler.


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.